logo

About us

ຫນັງສືພິມພາສາຕ່າງປະເທດ

ໜັງສືພິມພາສາຕ່າງປະເທດ(ວຽງຈັນທາຍ) ໄດ້ຜະລິດຂ່າວເປັນພາສາລາວຕາມພາລະບົດບາດໃນການໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.